தூண்டிகளின் பயன்பாடுகள் என்ன?

2022-10-25

சுற்றுவட்டத்தில் உள்ள தூண்டல் முக்கியமாக வடிகட்டுதல், அலைவு, தாமதம், உச்சநிலை மற்றும் பலவற்றின் பாத்திரத்தை வகிக்கிறது, ஆனால் திரை சமிக்ஞை, வடிகட்டி சத்தம், நிலையான மின்னோட்டம் மற்றும் மின்காந்த குறுக்கீட்டை அடக்குதல் மற்றும் பல. மின்சுற்றில் மின்தூண்டியின் மிகவும் பொதுவான பங்கு, மின்தேக்கியுடன் சேர்ந்து LC வடிகட்டி சுற்றுகளை உருவாக்குவதாகும். கொள்ளளவு "டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ்" என்ற பண்பைக் கொண்டுள்ளது, அதே சமயம் தூண்டல் "டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ்" செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. பல குறுக்கீடு சமிக்ஞைகளைக் கொண்ட DC ஆனது LC வடிகட்டி சுற்று வழியாக அனுப்பப்பட்டால், AC குறுக்கீடு சமிக்ஞைகள் மின்தூண்டியால் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு நுகரப்படும்; தூய DC மின்னோட்டமானது மின்தூண்டி வழியாக பாயும் போது, ​​AC குறுக்கீடு சமிக்ஞைகளும் காந்த தூண்டல் மற்றும் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகின்றன, மேலும் அதிக அதிர்வெண் கொண்டவை மின்தூண்டியால் தடைபடும், இது அதிக அதிர்வெண் கொண்ட குறுக்கீடு சமிக்ஞைகளை அடக்கும்.

ஒருதூண்டிநேரடி மின்னோட்டத்தை கடக்க அனுமதிக்கும் போது மாற்று மின்னோட்டத்தை கடந்து செல்வதை தடுக்கும் பண்பு உள்ளது. அதிக அதிர்வெண், அதிக சுருள் மின்மறுப்பு. எனவே, மின்தூண்டியின் முக்கிய செயல்பாடு ஏசி சிக்னலை தனிமைப்படுத்தி வடிகட்டுவது அல்லது மின்தேக்கிகள், மின்தடையங்கள் போன்றவற்றுடன் அதிர்வு சுற்றுகளை உருவாக்குவது.